HOT NEWS
Error
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '

พัฒนาอย่างเข้มไม่ผ่าน ถูกสั่งให้ออกจากราชการ

พัฒนาอย่างเข้มไม่ผ่าน ถูกสั่งให้ออกจากราชการ

การออกจากราชการเพราะถูกสั่งให้ออก เนื่องจากขาดคุณสมบัติทั่วไป เฉพาะตำแหน่ง พัฒนาอย่างเข้มไม่ผ่าน สั่งให้ออกจากราชการเพื่อรอผลการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 103

การสั่งให้ออกเพราะขาดคุณสมบัติ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกจากราชการและถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุจริต ให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนาญทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

การออกจากราชการไม่พ้นทดลอง หรือพัฒนาอย่างเข็มไม่ผ่าน ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น แต่ถ้าผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข็มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก.ค.ศ. กำหนด ถ้าในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมอย่างเข็ม ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรผู้ใดมีความประพฤติไม่ดี หรือไม่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยไม่ควรให้รับราชการต่อไป ก็สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด การให้ออกในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาก่อน แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่รับไว้แล้ว หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ

การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 103 สั่งตาม กฎ.ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542) จะมีเหตุให้สั่งได้ 2 กรณี สั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งให้พักราชการ การสั่งพักราชการแล้วภายหลังจะสั่งให้ออกจากราชการก็ได้ถ้ามีเหตุ

การให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ การสั่งให้ข้าราชการผู้ผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาออกจากราชการ ขาดจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนระหว่างการสอบสวนพิจารณาเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา การให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นผลให้ผู้ถูกสั่งพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ซึ่งสามารถบรรจุแต่งตั้งผู้อื่นให้ดำรงตำแหน่งนั้นได้

ดังกรณีถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำเรานักเรียน และมีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหาย ถือเป็นกรณีร้ายแรง ถ้าให้อยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน และเมื่อปรากฏว่าการสอบสวนพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอาจไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการไว้ก่อน

บางเรื่องอาจสั่งให้พักราชการไว้ก่อนตามข้อ 10 เมื่อปรากฎภายหลังอาจสั่งให้ออกจากราชการก็ได้โดยออกคำสั่งให้ออกจากราชการ การจ่ายเงินระหว่างพักหรือออกจากราชการถ้าไม่ผิดให้จ่ายเต็ม ถ้าผิดไม่ถึงออกจากราชการให้จ่ายครึ่งหนึ่ง ถ้าผิดถึงให้ออกจากราชการไม่จ่าย

โดย สราวุธ ม่วงทอง