HOT NEWS

คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

1. นายเจริญสุข ชุมศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2. พระครูวิมลกิตติสุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

3. นายสุวิทย์ ดีพอ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4. นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. นายเสงี่ยม อัมภาราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6. นายเสถียร วิทยาภรณ์พงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. นายทวี มะทะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. นายสงวน อินต๊ะจวง ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

9. นายชาติชาย บัดติยา ผู้แทนองค์กรเอกชน กรรมการ

10. นายสวัสดิ์ สืบสุโกศล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

11. นายเนาวรัตน์ คณะนัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

12. นายสุนทร กิกลิ้ง ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู กรรมการ

13. นายสมคิด กันทะใจ ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารสถานศึกษา กรรมการ

14. นางจิรพรรณ โชติรัตนวิมล ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู กรรมการ

15. นายธรรมนูญ สุวรรณพงศ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต กรรมการ

16. นางสนทยา สุภาผล ผู้แทนครูโรงเรียนเอกชน กรรมการ

17. นายสุทิน แก้วพนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

1. นายสุขุม กันกา ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฏหมายหรือด้านการเงินการคลัง - ประธานอนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1672-2657

2. ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  ผู้แทน ก.ค.ศ.  - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-6788-8979

3. นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน ผู้แทนคุรุสภา  - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-3578-8401

4. นายสุทัศน์ ร่องพืช ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารงานบุคคล - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-6248-8725, 08-6192-6335

5. นายนคร ถานะวุฒิพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-4615-0679, 0-5452-3393

6. นายสมคิด สินประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-9637-3996, 0-5454-1790

7. นายเลิศชาย รัตนะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายมัธยมศึกษา - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1783-7284,0-5463-5382

8. นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-1950-7246

9. นายสมชาย แสงสร้อย ผู้แทนข้าราชการครู สายมัธยมศึกษา - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-4739-9001, 0-5462-2347

10. นายสาคร สวัยษร ผู้แทนข้าราชการครู สายประถมศึกษา - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-9998-2836

11. นายบรรเจิด มุ้งทอง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น - อนุกรรมการ

หมายเลขโทรศัพท์ 08-9559-7489, 0-5466-3254

12. นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 อนุกรรมการและ เลขานุการ

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

1.นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

2.นายธีระวิทย์ ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.นายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

4.นายสฤษดิ์ พรินทรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องฟอง ตำแหน่ง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

5.นายอดุง สุคันธะมาลา ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.พิริยาลัย ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

6.นายสมศักดิ์ สิริปัญญาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.นายมงคล สุภาผล ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตำแหน่ง เลขานุการ ก.ต.ป.น.

8.นายนพพร วุฒิการณ์

 

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

boss-ket1

นายสุทิน แก้วพนา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เกิดวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2505 อายุ 48 ปี

ประวัติการศึกษา

ม.ศ. 5 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

กศบ.วิชาเอก คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

ศษม.วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการรับราชการ

2529 - 2533 ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

2533 – 2535 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

2535 - 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

2540 - 2541 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

2541 - 2542 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

2542 - 2546 ศึกษาธิการอำเภอ สำนักงานศึกษาธิการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

2546 - 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

18 มิถุนายน 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

11 มิถุนายน 2551 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 รวม 1 ปี 2 เดือน

5 ตุลาคม 2552 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

1 พฤศจิกายน 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงาน

1. การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2541

2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3

3. รายงานโครงการคืนครูให้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3

ประสบการณ์พิเศษ

1. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 (2547 - 2548)

2. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3 (2551 - ปัจจุบัน)

3. คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3

4. กรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (2550 - 2551)

5. กรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 3 (2548 - 2550)

6. กรรมการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2543 - 2545)

7. คณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดและเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2548 กระทรวงศึกษาธิการ

8. คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาที่จะถ่ายโอนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2549 ของ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

9. คณะทำงานจัดทำคู่มือ แนวทางการถ่ายโอนสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2549 ของ กระทรวงศึกษาธิการ

10. คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2548 และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อโครงการอาหาร กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2549 ของกระทรวงศึกษาธิการ

11. คณะทำงานจัดทำเครื่องมือประเมินความเสมอภาคหญิงชายในสถานศึกษา ปี 2550 ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ UNICEF

12. คณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในสถานศึกษา ปี 2551 ของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ UNICEF

13. เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1และ 2 จัดงานอลังการภูมิปัญญา ศิลปหัถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

การศึกษาดูงาน

1.ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประเทศเวียดนาม ปี 2548

2.ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ปี 2551

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : http://www.facebook.com/?ref=logo#!/profile.php?id=100002412254573&sk=wall

 

รองผู้อำนวยการ สพป.

2.sunaiนายสุนัย วงศ์สุวคันธ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


3.apirukนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.kanoukนายกนก อยู่สิงห์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.sukitนายสุกิจ ยาพรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail :

6.samerนายเสมอ วีระบูลย์ฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail :

7.chedthaนายเชษฐา สยนานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail :
8.supamasนางศุภมาส สินมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail :
11.somsak นายสมศักดิ์ อภัยกาวี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail :
9.prasitนายประสิทธิ์ อินวรรณา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail :

10.pathompongนายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ประวัติและประสบการณ์

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.