Error
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '

บทความวินัยครู

การคอรัปชั่น

การคอรัปชั่น(ตอนที่1)

/////////////


คำว่า “คอรัปชั่น”เรามักจะได้ยินมาทุกยุคทุกสมัย คอรัปชั่น คืออะไร คอรัปชั่นคือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่อำนาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพี่น้องกินสินบนฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์ และความไม่เป็นธรรมอื่นๆที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรม และและความถูกต้องตามกฎหมายและสังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหามากแม้จะมีมาตรการป้องกันและแก้ไขก็ไม่สามารถขจัดปัญหาคอรัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทยได้ตราบใดที่คนไทยยังมีการดำรงชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ใช้เงินมากกว่ารายได้ขาดการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจาก ปัญหาเศรษฐกิจกระแสบริโภคนิยม
-
วัตถุนิยม เกิดการใช้เงินเกินรายได้ โดยนิยมหรือชื่นชมกันวัตถุนิยม เช่นชื่นชมกับการใช้สิ่งของหรือสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างของสังคมไทย
-
ระบบอุปถัมภ์กล่าวคือ สังคมไทยเป็นสังคมแนวดิ่ง คือเป็นสังคมของกลุ่มที่มีอำนาจกับกลุ่มไม่มีอำนาจ โดยกลุ่มที่มีอำนาจจะทำทุกวิถีทางที่ให้ตนมีอำนาจส่วนกลุ่มไม่มีอำนาจก็จะทำทุกวิถีทางให้ตนอยู่รอด และระบบอุปถัมภ์เป็นระบบที่ดูแลค้ำชูโดยผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เด็กดูแลผู้ใหญ่ ซึ่งระบบอุปถัมภ์นี้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเมื่อราชการกระทำความผิดเกิดขึ้นอาจเกิดจากเหตุที่ ไม่รู้ว่ากระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิด
มีความจำเป็นในการกระทำเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ เกรงกลัวต่ออำนาจหรือกระโดยทุจริตก็ตาม เมื่อราชการกระทำผิดนักการเมืองมาโอบอุ้มส่วนราชกาให้พ้นผิด
การกระทำดังกล่าวเช่นนี้เป็นการอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันจึงทำให้เกิดการสนองตอบด้วยการกระทำความผิดเนื่องจาก

1.กระบวนการยุติธรรมไม่เข้มแข็ง

2.การแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง
3.ความเบื่อหน่ายและเพิกเฉยของประชาชนต่อการทุจริตการทุจริตคอรัปชั่นสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ

คือ 1) การทุจริตเชิงนโยบาย 2)ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 3) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 4) การทุจริตในการให้สัมปทาน 5)
การทุจริตโดยการทำลายระบบตรวจสอบอำนาจรัฐการทุจริตเชิงนโยบายเป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบของกฏหมาย หรือมติของคณะรัฐมนตรี

หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องชอบธรรม ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงดังนี้
1.มีการกำหนดนโยบายที่จะทำโครงการ หรือกิจการโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลที่อ้างประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนเป็นอันดับแรก
2.มีการเตรียมการรองรับโครงการหรือกิจการนั้นให้มีความชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
3.ท้ายสุดคือ ผลประโยชน์อันมิควรได้เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผลประโยชน์ที่มหาศาลที่ตกได้กับฝ่ายบริหารซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติหรือข้าราชการประจำการทุจริตต่อตำแหน่งเจ้าหน้าที่

การคอรัปชั่น(ตอนจบ)

//////////

ฉบับที่ผ่านมาได้พูดถึงการคอรัปชั่น ฉบับนี้มาอ่านต่อครับคอรัปชั่นเป็นการใช้อำนาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือระหว่างนักการเมืองพ่อค้าและข้าราชการประจำอันมีลักษณะเป็นทางธุรกิจทางการเมือง ที่เห็นได้ชัดเจนคือการที่นักการเมืองและนักธุรกิจร่วมกันครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบทั้งนี้โดยข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงานที่ดินให้ความร่วมมือ หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงแต่สิ่งที่ได้มีคุณภาพต่ำ ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักธุรกิจ พ่อค้า และข้าราชการประจำอันมีลักษณะวิธีการและกำหนดเงื่อนไขในการประมูลที่เรียกว่าฮั้วประมูล หรือมีการให้เงิน
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนวิธีการฮั้วประมูลทำทุกวิธีทางให้ได้มาซึ่งการประมูลการทุจริตในการให้สัมปทานการให้สัมปทาน เป็นการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือกิจการของรัฐซึ่งรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนดำเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น

การทำสัญญาสัมปทานโรงงานสุรา การทำสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมเป็นต้นทุจริตโดยการทำลายระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเป็นการพยายามดำเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ในอันที่จะแทรกเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติเป็นต้น ทำให้องค์กรเหล่านี้อ่อนแอไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพการแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้โดยการนำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
งที่ดี พ.ศ.2546 หรือหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติ
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง แนวทางการจัดระเบียบเพิ่อให้สังคมของประเทศทั้งรัฐและเอกชนดังนี้
1.หลักนิติธรรม (The Rule of law) ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกมาถูกต้องและเป็นธรรม
2.หลักคุณธรรม(Morality) ยึดมั่นความถูกต้องเป็นธรรม อดทน มีระเบียบ วินัย
3.หลักความโปร่งใส (Accoutability) การกระทำสามารถตรวจสอบได้
4.หลักมีส่วนร่วม(Participation) รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย
5.หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ยอมรับผลการกระทำของตนทั้งผลดีผลเสีย
6หลักความคุ้มค่า(Cost –effectiveness of Econom) ใช้ทรัพยากรที่มี คุ้มค่าและประหยัด
การปฏิบัติต้องเริ่มที่ตนเองก่อน ก่อนที่จะให้คนอื่นปฏิบัติ................แล้วคอรัปชั่นก็จะหมดไปเอง
โดยธรรมชาติ


///////////////


สราวุธ ม่วงทอง