Error
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '

บทความวินัยครู

ระเบียบกำหนดเวลาทำงาน

ระเบียบกำหนดเวลาทำงาน

//////////

ระเบียบกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ทุกกระทรวง
ทบวงกรมมีระเบียบปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเคยเอาไปเวียนให้ผู้ปฏิบัติท
ราบบ้างหรือเปล่า
การออกระเบียบกฎหมายอะไรจะได้ผลจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้รับทราบ
ถือปฏิบัติ ผู้ใดไม่ปฏิบัติถือว่าผิดระเบียบ
ถ้าเป็นข้าราชการไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าผิดวินัยของทางราชการด้วย

ก่อนจะรู้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสถานศึกษาควรรู้สองคำนี้ก่อนคื
อ คำว่า “สถานศึกษา” กับ “ คำว่า “ข้าราชการ”

“สถานศึกษา” หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยกเว้นสถานศึกษาที่กฎหมายให้อำนาจในการกำหนดเวลาทำงาน
และวันหยุดราชการของสถานศึกษา

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในสถานศึกษา

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการนี้ให้สถานศึกษาเริ่มทำงานตั้งแต่เ
วลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา หยุดกลางวันเวลา12.00
นาฬิกา ถึง 13.00 นาฬิกา เป็นเวลาทำงานปกติ
โดยมีวันหยุราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน
สถานศึกษาใดมีความจำเป็นต้องกำหนดเวลาเริ่มทำงานหรือวันหยุดราช
การประจำสัปดาห์นอกจากที่กำหนดไว้
ให้สถานศึกษาเป็นผู้กำหนดและรายงานส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
ทั้งนี้ ต้องมีเวลาทำงานสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมง
วันปิดภาคเรียนให้ถือ เป็นวันพักผ่อนของนักเรียน
ซึ่งสถานศึกษาอาจอนุญาตให้ข้าราชการหยุดพักผ่อนก็ได้
แต่ถ้ามีราชการจำเป็นให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการเหมือนการมาปฏิบั
ติราชการปกติ วันที่สถานศึกษาทำการสอนชดเชยหรือทดแทน

เนื่องจากสถานศึกษาสั่งปิดด้วยเหตุพิเศษหรือกรณีพิเศษต่าง ๆ
ให้ถือว่าเป็นวันทำงานปกติ

ทุกคนที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการคงตกใจกับผู้เขียนเพราะว่าทุกคน
เขารู้กันหมดแล้วทำไมจึงเอามาเขียนให้อ่านอีก (ยุ่งจัง)
เพราะมีบุคคลที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ระบุสถานที่
ชื่อที่อยู่ผู้เขียนไว้ชัดเจน
เขียนหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะก
รรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในหนังสือมีใจความว่า
มีผู้พบเห็นการมาทำงานสายของครูอาจารย์ คือมาทำงานหลัง
09.00นาฬิกาเมื่อมาถึงโรงเรียนก็ลงเวลามาทำงาน 07.30 นาฬิกา (ทั้ง
ๆที่มาทำงานหลัง 09.00 นาฬิกา) เมื่อลงเวลาเสร็จก็ไปนั่งทานข้าว (
ซึ่งเป็นเวลาทำการสอน ) บางครั้งยังเห็นเดินตลาดนัด ( ทั้ง ๆ
ที่เป็นเวลาทำการสอน )
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานห่วงภาพลักษณ์ที่ดีของข้า
ราชการ

ตามเนื้อความในวรรคก่อนถ้าครูกระทำดังกล่าว
ก็ถือว่าครูเอาเวลาของเด็กไปใช้ส่วนตัวของครูถือว่าผิดระเบียบกระทรว
งศึกษาธิการ
ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา
พ.ศ.2547 การกระทำถือว่าเป็นการทอดทิ้ง ไม่ใช่ละทิ้ง
การทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นพฤติการณ์การ
กระทำผิดวินัยตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 เป็นการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง มีสถานโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
แต่ถ้ามาถึงโรงเรียนในระว่างนั่งทานอาหารเป็นเวลาทำการสอนเด็ก
เด็กตกบ่อน้ำหรือตกต้นไม้ตาย
อันนี้อาจเข้ากรณีละเมิดโดยการงดเว้นอาจร้ายแรงก็ได้
ฉะนั้นต้องแล้วข้อเท็จจริงกรณี ๆไป