Error
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '

บทความวินัยครู

ออกจากราชการ

ออกจากราชการ

การขอลาออกจากราชการด้วยการสมัครใจ ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 มีอำนาจอนุญาตให้ลาออกจากราชการและมีอำนาจยับยั้งการลาออกจากราชการ ผู้มีอำนาจจะยับยั้งได้ต้องมีเหตุ เช่นอยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

การยับยั้งการลาออกเพื่อประโยชน์ของทางราชการผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 จะยับยั้งได้เก้าสิบวัน ส่วนยับยั้งข้าราชการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางวินัยต้องรอการดำเนินการทางวินัยสิ้นสุด

การสิ้นสุดการดำเนินการทางวินัย กรณีจะถึงที่สุดเมื่อมีการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 ส่วนการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับไม่ร้ายแรง รายงานทางวินัยไม่รายแรงสิ้นสุดที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนวินัยอย่างร้ายแรงสิ้นสุดที่ ก.ค.ศ.

การลาออกโดยสมัครใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์จะลาออก จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 มีขั้นตอนขอลาออกดังนี้

1.การลาออกจากต้องทำเป็นหนังสือระบุวันที่ประสงค์ขอลาออก เหตุผลการลาออกลงลายมือชื่อยื่นต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก

2.ต้องยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้อนุญาตแล้วจึงหยุดราชการไปได้

เคยมีกรณีมีข้าราชการยื่นใบลาออกแล้วหยุดราชการไปเลยผู้บังคับบัญชายังไม่อนุญาต แต่ข้าราชการผู้นั้นหยุดราชการไป ยังไม่ได้รับอนุญาตถือว่าขาดราชการเกิน 15 วันไม่มีเหตุผลสมควรเป็นความผิดชัดแจ้งไม่ต้องสอบสวนก็ได้ ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยไม่ได้บำเหน็จบำนาญ 3.ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกคือผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 53

4. กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการผู้บังคับบัญชาอาจยับยั้งการลาออก ได้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ ยกเว้นการลาออกตามมาตรา 108 วรรคสี่

กรณีการเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไม่เป็นเหตุให้ยับยั้งการลาออกได้

5.กรณีผู้บังคับบัญชามิได้ยับยั้งและมิได้มีคำสั่งอนุญาตการลาออก ให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันขอลาออก

6.หากมิได้ระบุวันขอลาออกให้ถือวันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน นับแต่วันยื่นวันลาออก

7.การยับยั้งการอนุญาตลาออก ผู้บังคับบัญชาต้องมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออก

8.ผู้ขอลาออกอาจเปลี่ยนใจ ถอนใบลาออกได้ แต่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้มีอำนาจพิจารณาก่อนที่คำสั่งอนุญาตให้ลาออกจะมีผล

ข้อยกเว้น มาตรา 108 วรรคสี่ ในกรณีข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา และให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้น

ขอลาออก

โดย สราวุธ ม่วงทอง