Error
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '
  • JFTP: :connect: Could not connect to host ' info.phrae1.in.th ' on port ' 21 '

บทความวินัยครู

การลงโทษนักเรียน

การลงโทษนักเรียน

...................................

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษาที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ทำให้ผู้ปกครองร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ นักเรียนอายุ 9 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งถูกพักการเรียนหลายครั้ง ทางโรงเรียนมิได้สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปํญหา เพียงเสนอให้ผู้ปกครองพาบุตรไปหาแพทย์ แต่สุดท้ายทางโรงเรียนก็ยื่นคำขาดให้ลาออกจากโรงเรียนไป

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ แต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเด็ก เยาวชน สตรีและความเสมอของบุคคลเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ ผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองอื่นและมีความเห็นตรงกันว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่มีกระบวนการกล่อมเกลานักเรียนตามปรัชญาการศึกษาที่ตั้งไว้ และไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ผู้ถูกร้องชี้แจงว่า โรงเรียนมีลำดับขั้นตอนในการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร และจัดให้ครูที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นการเฉพาะ บุตรของผู้ร้องมีความประพฤติชอบใช้ความรุนแรงกับเพื่อน เช่น ตีหน้าแข้งเพื่อนนักเรียน มีผู้ปกครองนักเรียนอื่น ๆ ร้องว่าชอบเปิดกระโปรงเพื่อนนักเรียนหญิง ผู้ร้องชอบอยู่โรงเรียนนานๆเพื่อแก้ปัญหาบุตร

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 5ได้กำหนดโทษที่จะลงแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด ไว้ 4 สถาน คือ 1 ว่ากล่าวตักเตือน

2.ทำทัณฑ์บน 3.ตัดคะแนนความประพฤติ 4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นโรงเรียนที่กล่าว ได้ลงโทษนักเรียนพักการเรียนและให้ออกจากโรงเรียน จึงเป็นการดำเนินการที่ขัดกับระเบียบฯดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนและขัดกับบทบัญญัติมาตรา 22 วรรคแรกของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่บัญญัติว่า การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

โรงเรียนใดมีการลงโทษนักเรียนไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 หรือลงโทษเกินกว่าเหตุ พฤติกรรมเป็นการกระทำผิดวินัย

อาจถูกลงโทษทางวินัยได้แล้วแต่กรณี

สราวุธ ม่วงทอง